หน้าแรก

info8-5-11_v2
*แหล่งข้อมูล : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยศ.) สรุปแผนปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559